Dział Zamówień Publicznych

By | 11 marca 2016
  • Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Uniwersytet Warszawski zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym [Więcej]
  • Komunikat dotyczący obowiązku planowania zamówień publicznych w związku ze zmianą ustawy – Prawo zamówień publicznych [Komunikat o planie zamówień 2017 ] [Załączniki (wersja edytowalna)]
  • Tekst ujednolicony zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor UW z 2014 r. poz. 122 z późn. zm.) uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor UW z 2016 r. poz. 361) [Treść zarządzenia – tekst ujednolicony] [Załączniki (wersja edytowalna -doc)]
  • Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane [Treść zarządzenia] [Załącznik nr 1 (wersja edytowalna)]  [Załącznik nr 4 (wersja edytowalna)]
  • Komunikat dotyczący obowiązku planowania zamówień publicznych w związku ze zmianą ustawy – Prawo zamówień publicznych [Komunikat z dn. 20.07.2016 r.] [Załącznik (wersja edytowalna)]
  • Od 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2014 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Równocześnie zaczyna obowiązywać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UW [Pismo z dn. 20.04.2016r.]
  • Urząd Zamówień Publicznych – treść komunikatu dotyczącego obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku [więcej]
  • ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane
  • Nowe wersje druków Zamówień Publicznych są dostępne na stronie www.uzp.gov.pl
  • Ujednolicony druk zamówienia na sprzęt komputerowy [rtf]   [pdf]

Poprzednia strona Działu Zamówień Publicznych – http://arch.uw.edu.pl/zam/przet.html


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *