DLA PRACOWNIKÓW UW


Informacja o Platformie e-zamówienia [pismo] (05.03.2021r.)


W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021r. nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) wydane zostały nowe akty wykonawcze do ustawy [KOMUNIKAT] [Wersja z aktywnymi linkami] (13.01.2020r.)


ZARZĄDZENIE NR 294 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów [Treść Zarządzenia] [Zmiany] [załączniki – wersja edytowalna]

Traci moc zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r.


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-105/2020  na sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05  na okres 12 miesięcy od dnia 01.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty  [pismo] [Formularz zamówienia]


W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie. http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat” [Pismo przewodnie]


Komunikat dotyczący obowiązku przesłania planów postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 [Komunikat] [Załaczniki do komunikatu na rok 2020-wersja edytowalna] [WYJAŚNIENIE DO KOMUNIKATU] (14.01.2020 r)


Zgodnie z art. 98 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami w § 14 Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane z późniejszymi zmianami, zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych do składania sprawozdań o udzielanych zamówieniach na rok 2019. [PISMO] [Instrukcja roczne sprawozdanie 2019] [Formularze wersja edytowalna] [WYJAŚNIENIE DO KOMUNIKATU(14.01.2020 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-111/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2021 r.” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2021 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa. [Pismo przewodnie] [Katalog 2021] [Formularz zamówienia 2021]


Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu warszawskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane. [Treść zarządzenia] [Załączniki – (wersja edytowalna – doc)]


Komunikat dotyczący JEDZ [Komunikat JEDZ] (29.03.2018 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-71/2020  na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji) została zawarta z firmą Tonatuszu.pl Sp z o.o Grzybowska 87, 00-844 Warszawa .Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia  12 pażdziernika  2020 r. lub do wyczerpania kwoty umowy. [Formularz cenowy.] [Druk zamówienia]


Ujednolicony druk zamówienia na sprzęt komputerowy [Więcej] (15.01.2018 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-110/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2021″ została wybrana firma ADATEX Grabarczyk Robert  ul. Dr Perzanowskiej 61GA 26-610 Radom na okres 12 miesięcy od dnia 07.01.2021 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.  [Pismo] [Formularz zamówienia]


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2017 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [pismo przewodnie]  [Pismo zmiana kontaktów] [Rozwiązanie umowy]

 


Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych na podstawie § 6 ust 2 Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 16 czerwca 2014 r. [Więcej(24.10.2017 r.)


Informacja o wystąpieniu o wydanie potwierdzenia upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT dla niektórych postępowań publicznych.[pismo z dnia 25.08.2015] [pismo z dnia 28.09.2015] [pismo z dnia 25.11.2015] [pismo z dnia 18.12.2015] [pismo z dnia 26.04.2016] [pismo z dnia 01.09.2016 r.]  [Pismo z dnia 07.11.2016 r. dla DZP-362-32/2016/cz 1] [pismo z dn. 04.01.2017 r.] [pismo z dn. 23.05.2017r.]


Publikacja ogłoszeń w BIP UW dla zamówień publicznych o wartości niższej niż 130tys. zł oraz art. 11 ust. 5 pkt 1, 2 [formularz-BIP_UW]


PLAN ZAMÓWIEŃ 2021 [PLANY 2021] [Aktualizacja 01.06.2021r.] [Aktualizacja 08.06.2021r.] [Aktualizacja 22.06.2021r.] [Aktualizacja 30.06.2021r.] [Aktualizacja 01.07.2021r.] [Aktualizacja 02.07.2021r.] [Aktualizacja 21.07.2021r.] [Aktualizacja 27.07.2021r.]

 

Poprzednia strona Działu Zamówień Publicznych – http://arch.uw.edu.pl/zam/przet.html