DLA PRACOWNIKÓW UW


W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie. http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat” [Pismo przewodnie]


Komunikat dotyczący obowiązku przesłania planów postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 [Komunikat] [Załaczniki do komunikatu na rok 2020-wersja edytowalna] [WYJAŚNIENIE DO KOMUNIKATU] (14.01.2020 r)


Zgodnie z art. 98 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami w § 14 Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane z późniejszymi zmianami, zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych do składania sprawozdań o udzielanych zamówieniach na rok 2019. [PISMO] [Instrukcja roczne sprawozdanie 2019] [Formularze wersja edytowalna] [WYJAŚNIENIE DO KOMUNIKATU(14.01.2020 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-6/2020  na sukcesywne dostawy papieru ekologicznego  dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma:  IBEX International Sp. Jawna E. Wojdyło , W Kapitan 02-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4, tel. (22) 620-15-8   na okres  od dnia 25.11.2019 r. lub do wyczerpania kwoty  na którą została zawarta umowa [Pismo przewodnie] [Formularz-zamówienia – wersja edytowalna]


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-127/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2020 r.” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2020 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa. [Pismo przewodnie] [Katalog 2020] [Formularz zamówienia 2020]


Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu warszawskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane. [Treść zarządzenia] [Załączniki – (wersja edytowalna – doc)]


Komunikat dotyczący JEDZ [Komunikat JEDZ] (29.03.2018 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-71/2020  na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego (jednostki administracji centralnej oraz wydziały: Biologii, Psychologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Polonistyki, Pedagogiczny, Zarządzania, Prawa i Administracji) została zawarta z firmą Tonatuszu.pl Sp z o.o Grzybowska 87, 00-844 Warszawa .Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia  12 pażdziernika  2020 r. lub do wyczerpania kwoty umowy. [Formularz cenowy.] [Druk zamówienia]


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-115/2019 ( cześć 1 ) na sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05  na okres 12 miesięcy od dnia 25.11.2019 r. lub do wyczerpania kwoty  [Pismo] [Formularz zamówienia – wersja edytowalna] [Formularz zamówienia]


Ujednolicony druk zamówienia na sprzęt komputerowy [Więcej] (15.01.2018 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-362-135/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2020″ została wybrana firma ADATEX Grabarczyk Robert  ul. Dr Perzanowskiej 61GA 26-610 Radom na okres 12 miesięcy od dnia 07.01.2020 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.  [Pismo] [Formularz zamówienia]


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2017 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [pismo przewodnie]  [Pismo zmiana kontaktów] [Rozwiązanie umowy]

 


Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych na podstawie § 6 ust 2 Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 16 czerwca 2014 r. [Więcej(24.10.2017 r.)


Tekst ujednolicony zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor UW z 2014 r. poz. 122 z późn. zm.) uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor UW z 2016 r. poz. 361) [Treść zarządzenia – tekst ujednolicony] [Załączniki (wersja edytowalna – doc)]


Informacja o wystąpieniu o wydanie potwierdzenia upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT dla niektórych postępowań publicznych.[pismo z dnia 25.08.2015] [pismo z dnia 28.09.2015] [pismo z dnia 25.11.2015] [pismo z dnia 18.12.2015] [pismo z dnia 26.04.2016] [pismo z dnia 01.09.2016 r.]  [Pismo z dnia 07.11.2016 r. dla DZP-362-32/2016/cz 1] [pismo z dn. 04.01.2017 r.] [pismo z dn. 23.05.2017r.]


Publikacja ogłoszeń w BIP UW dla zamówień publicznych w trybie art. 4.8 oraz art. 4 d ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. [formularz-BIP_UW_oraz-instrukcja]


PLAN ZAMÓWIEŃ [PLANY 2020]

 

Poprzednia strona Działu Zamówień Publicznych – http://arch.uw.edu.pl/zam/przet.html