DLA PRACOWNIKÓW UW


Komunikat dotyczący JEDZ [Komunikat JEDZ] (29.03.2018 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-362-180/2017 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2018″ została wybrana firma Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM” Adam Mazurek ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa na okres 12 miesięcy od dnia 01.02.2018 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa. [Pismo] [Załącznik] (01.02.2018 r.)


Komunikat dotyczący obowiązku przesłania planów postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 [Komunikat] [Załączniki do komunikatu (wersja edytowalna)] (09.01.2018 r.)


Zgodnie z art. 98 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami w § 14 Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane z późniejszymi zmianami, zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych do składania sprawozdań o udzielanych zamówieniach na rok 2017. [Pismo] [Instrukcja oraz tabele w wersji edytowalnej] (08.01.2018 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-139/2018 na sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma: PAPIER-HURT Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05  na okres 12 miesięcy od dnia 21.11.2018 r. lub do wyczerpania kwoty  [Pismo] [Formularz zamówienia – wersja edytowalna] [Formularz zamówienia]


Ujednolicony druk zamówienia na sprzęt komputerowy [Więcej] (15.01.2018 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-362-155/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2018″ została wybrana ADATEX firma handlowa Robert Grabarczyk ul. Dr Perzanowskiej 61 GA, 26-600 Radom na okres 12 miesięcy od dnia 03.01.2018 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa [Pismo] [Formularz zamówienia]


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-156/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2018 r.” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 85. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 13 stycznia 2018r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa [pismo do jednostek] [katalog 2018] [Formularz UW 2018]


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2017 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [pismo przewodnie]


Kupno biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej, promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów (Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r) [więcej]


Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych na podstawie § 6 ust 2 Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 16 czerwca 2014 r. [Więcej(24.10.2017 r.)


Tekst ujednolicony zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor UW z 2014 r. poz. 122 z późn. zm.) uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor UW z 2016 r. poz. 361) [Treść zarządzenia – tekst ujednolicony] [Załączniki (wersja edytowalna – doc)]


Informacja o wystąpieniu o wydanie potwierdzenia upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT dla niektórych postępowań publicznych.[pismo z dnia 25.08.2015] [pismo z dnia 28.09.2015] [pismo z dnia 25.11.2015] [pismo z dnia 18.12.2015] [pismo z dnia 26.04.2016] [pismo z dnia 01.09.2016 r.]  [Pismo z dnia 07.11.2016 r. dla DZP-362-32/2016/cz 1] [pismo z dn. 04.01.2017 r.] [pismo z dn. 23.05.2017r.]


Publikacja ogłoszeń w BIP UW dla zamówień publicznych w trybie art. 4.8 oraz art. 4 d ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. [Formularz BIP wraz z instrukcją]


PLAN ZAMÓWIEŃ [PLAN ZAMÓWIEŃ]

 

Poprzednia strona Działu Zamówień Publicznych – http://arch.uw.edu.pl/zam/przet.html