DLA PRACOWNIKÓW UW


Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu warszawskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane. [Treść zarządzenia] [Załączniki – (wersja edytowalna – doc)]


Zgodnie z art. 98 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami w § 14 Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane z późniejszymi zmianami, zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych do składania sprawozdań o udzielanych zamówieniach na rok 2018. [Pismo] [Instrukcja roczne sprawozdanie za rok 2018 (wersja edytowalna)] (09.01.2019 r.)


Komunikat dotyczący obowiązku przesłania planów postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 [komunikat] [Załaczniki do komunikatu na rok 2019 (wersja edytowalna)] (08.01.2019 r)


Komunikat dotyczący JEDZ [Komunikat JEDZ] (29.03.2018 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-81/2019 (część 1) na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została zawarta z firmą Automatyka Biurowa Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa.Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia  25 września 2019 r. lub do wyczerpania kwoty umowy. [Formularz cenowy] [Druk zamówienia]


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-139/2018 na sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma: PAPIER-HURT Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05  na okres 12 miesięcy od dnia 21.11.2018 r. lub do wyczerpania kwoty  [Pismo] [Formularz zamówienia – wersja edytowalna] [Formularz zamówienia]


Ujednolicony druk zamówienia na sprzęt komputerowy [Więcej] (15.01.2018 r.)


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-362-120/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2019″ została wybrana firma P.P.H.U. „ALGA” Paweł Pinkowski  WIERZBNO, ul. Leśna 18, 63-430 Odolanów na okres 12 miesięcy od dnia 04.01.2019 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa [Pismo] [Formularz zamówienia]


W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-114/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2019 r.” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 85. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2019r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa [Pismo przewodnie] [Katalog 2019] [Formularz UW 2019]


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-73/2017 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego” [pismo przewodnie]  [Pismo zmiana kontaktów]


Kupno biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej, promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów (Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r) [więcej]


Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych na podstawie § 6 ust 2 Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 16 czerwca 2014 r. [Więcej(24.10.2017 r.)


Tekst ujednolicony zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor UW z 2014 r. poz. 122 z późn. zm.) uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor UW z 2016 r. poz. 361) [Treść zarządzenia – tekst ujednolicony] [Załączniki (wersja edytowalna – doc)]


Informacja o wystąpieniu o wydanie potwierdzenia upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT dla niektórych postępowań publicznych.[pismo z dnia 25.08.2015] [pismo z dnia 28.09.2015] [pismo z dnia 25.11.2015] [pismo z dnia 18.12.2015] [pismo z dnia 26.04.2016] [pismo z dnia 01.09.2016 r.]  [Pismo z dnia 07.11.2016 r. dla DZP-362-32/2016/cz 1] [pismo z dn. 04.01.2017 r.] [pismo z dn. 23.05.2017r.]


Publikacja ogłoszeń w BIP UW dla zamówień publicznych w trybie art. 4.8 oraz art. 4 d ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. [Formularz BIP wraz z instrukcją]


PLAN ZAMÓWIEŃ [PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROK 2019]

 

Poprzednia strona Działu Zamówień Publicznych – http://arch.uw.edu.pl/zam/przet.html